ناگفته‌های دفتر برنامه‌ریزی (2)

در صفحه‌ی ارزیابی و تصمیم‌گیری دفتر برنامه‌ریزی در چند سطر نگاهیعمیق به عملکرد مطالعاتی هفته‌ی گذشته‌ی خود می‌کنید.نکات مثبت و منفی

در صفحه‌ی ارزیابی و تصمیم‌گیری دفتر برنامه‌ریزی در چند سطر نگاهیعمیق به عملکرد مطالعاتی هفته‌ی گذشته‌ی خود می‌کنید.

نوشتن چند سطر از نکات مثبت که عملکردی رضایت‌بخش داشتید و بیان ناگفته‌هایی که باعث خلل در تصمیم‌های‌تان شده است، زمینه‌ی روان‌شناسی دارند.

بیان نقاط مثبت و منفی در بازه‌ی زمانی یک‌هفته‌ای، با تقویت تصمیمات مثبت و آشنایی با نقاط منفی موجب بهبود کارایی مطالعه‌تان می‌شود.

نوشتن و بیان نقاط مثبت انگیزه‌ای قوی برای بهتر بودن در هفته‌ی بعد است.

تحلیل نقاط ضعف و پوشش نقاط منفی شما را یک گام جلوتر می‌برد.