ناگفته‌های دفتر برنامه‌ریزی (1)

پر کردن دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن سال‌هاست بر هر سخت‌کوشی آشکار است اما گاهی نکات مهم و اساسی این دفتر جدی گرفته نمی‌شود.



پر کردن دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن سال‌هاست بر هر سخت‌کوشی آشکار است اما گاهی نکات مهم و اساسی این دفتر جدی گرفته نمی‌شود.

سه دایره‌ی پایین برنامه‌ریزی هفتگی اصلی اساسی از روش مطالعه‌ی درست را نشان می‌دهد؛ داستان پیشرفت تراز با کلمه‌ی آشنای تعادل. درواقع تعادل مطالعه و میزان مطالعه برای درس‌های عمومی و اختصاصی، تشریحی و تستی و میزان پیشرفت را تعیین می‌کند.

مطالعه‌ی زیاد لزوماً موجب پیشرفت نمی‌شود و این‌که چند درصد کل وقت را صرف کلاس و مطالعه‌ی عمومی و اختصاصی کرده‌اید در بهتر شدن کیفیت مطالعه نقش صددرصدی ندارند.

دایره‌ی اول از نسبت درصد زمان مطالعه و حضور در کلاس و معلم حکایت دارد.

دایره‌ی دوم از نسبت درصد ساعت مطالعه‌ی تشریحی به مجموع ساعات مطالعه می‌گوید.

دایره‌ی سوم نسبت درصد مطالعه‌ی عمومی به کل ساعت مطالعه را نشان می‌دهد.

تقسیم‌بندی زمان‌ها با نمودار، اهمیت صرف زمان برای هر مبحث را مشخص می‌کند که در برنامه‌ریزی شخصی نشان‌دهنده‌ی تعادل یا عدم تعادل مطالعاتی است.