سوال‌های چالشی ادبیات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوال‌های چالشی  ادبیات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوال‌های چالشی  ادبیات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی  ادبیات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها
فاطمه بیابانپور