دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت نگارش آن (1)

هر کس با توجه به ویژگی‌های فردی مانند ضریب هوشی، نقاط قوت و ضعف مطالعاتی، روش‌های مطالعه، میزان علاقه‌مندی به درس‌ها و اعتمادبه‌نفس و خودباوری برنامه‌ی مخصوص خود را دارد.

هر کس با توجه به ویژگی‌های فردی مانند ضریب هوشی، نقاط قوت و ضعف مطالعاتی، روش‌های مطالعه، میزان علاقه‌مندی به درس‌ها و اعتمادبه‌نفس و خودباوری برنامه‌ی مخصوص خود را دارد.

البته روش درست برنامه‌ریزی و مبنای اصولی آن برای همه‌ی دانش‌آموزان مشترک است. مواردی مانند تسلط کامل بر مفاهیم اساسی درس، تعیین کتاب درسی به عنوان اولین منبع مطالعه و سپس حل تمرین‌های تشریحی و در گام آخر ثبیت آموخته‌ها با تست.

چیدمان درست برنامه‌ریزی باید متناسب با توانایی مطالعه‌ی هر شخص باشد. توجه کامل به اهمیت هر درس در کنکور و متناسب بودن زمان مطالعه‌ی آن درس عامل موفقیت هر داوطلب محسوب می‌شود.

برای کیفیت استاندارد مطالعه و برنامه‌ریزی آشنایی با کلکسیون روش‌ها ضروری است اما در این راستا الگوبرداری کامل از افراد موفق بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های روحی و توانایی شخصی درست نیست و گاهی ممکن است نتیجه‌ی عکس داشته باشد.