سوالهای چالشی دین وزندگی کنکور ریاضی95 از نگاه دبیران وبرترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوالهای چالشی دین وزندگی کنکور ریاضی95 از نگاه دبیران وبرترها

سوالهای چالشی دین وزندگی کنکور ریاضی95 از نگاه دبیران وبرترها


فاطمه بیابانپور