سوالهای چالشی ریاضییات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران وبرترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوالهای چالشی ریاضییات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران وبرترها


براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.


سوالهای چالشی ریاضییات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران وبرترها

سوالهای چالشی ریاضییات کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران وبرترها
فاطمه بیابانپور