نوروز 96

سوال‌های چالشی فیزیک کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

براساس کلید‌های پیشنهادی دبیران و رتبه‌های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال‌های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.براساس کلید های پیشنهادی دبیران و رتبه های برتر برای کنکور ریاضی 95 که به سایت کانون ارسال کرده اند ، سوال های زیر چالشی و دام دار تشخیص داده شده اند.

سوال‌های چالشی فیزیک کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی فیزیک کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها

سوال‌های چالشی فیزیک کنکور ریاضی 95 ازنگاه دبیران و برترها


تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی