پاسخ تشریحی درک عمومی هنر کنکور 95

ساکنان هزاره چهارم پ.م در شوش از فن سفالگری و نقاشی روی سفال بسیار پیشرفته ای برخوردار بودند که با ابداع مفرغ به تدریج از اهمیت آن کاسته شد.برای مشاهده‌ی پاسخ تشریحی درس درک عمومی هنر کنکور 95 هنر، فایل زیر را دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه
ارغوان عبدالملكی