فایل پیوست پاسخ کامل و جامع به سوال های مهم زیست کنکور95 است.


در ضمن کلیدهای مطرح شده در فایل پیوست کلید نهایی ماست


نویسندگان:علی پناهی شایق - بهرام میرحبیبی - امیرحسین بهروزی فرد - مازیار اعتمادزاده

فایل های ضمیمه