سؤال‌های چالشی کنکور 95 انسانی از دیدگاه دانش‌آموزان

سؤال‌های چالشی کنکور 95 گروه انسانی از دیدگاه دانش‌آموزانسؤال‌های چالشی کنکور 95 انسانی از دیدگاه دانش‌آموزان

در درس ریاضی

سؤال‌های 107، 111، 114، 117، 119 و 120 از دیدگاه دانش‌آموزان سؤال‌های چالشی می‌باشند در این میان:

 سؤال 114 سؤال چالشی از دیدگاه دبیران نیز می‌باشد.

سؤال‌ 107 نیز بیش از نیمی از دبیران گزینه‌ی 1 ‌ را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

سؤال‌ 111 تمامی دبیران اتفاق‌نظر داشته و گزینه‌ی 1‌ را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

سؤال‌ 117 تمامی دبیران اتفاق‌نظر داشته و گزینه‌ی 3 را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

سؤال‌ 119 تمامی دبیران اتفاق‌نظر داشته و گزینه‌ی 1‌ را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

سؤال‌ 120 تمامی دبیران اتفاق‌نظر داشته و گزینه‌ی 4 را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

در درس عربی‌اختصاصی

سؤال‌ 176 از دیدگاه دانش‌آموزان سؤال چالشی می‌باشد که بیش از نیمی از دبیران گزینه‌ی 4 ‌ را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

در درس فلسفه و منطق

سؤال‌های 241 و 245  از دیدگاه دانش‌آموزان سؤال‌های چالشی می‌باشند.

در مورد سؤال‌ 241 بیش از نیمی از دبیران گزینه‌ی 1 ‌ را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

در مورد سؤال‌ 245 تمامی دبیران اتفاق‌نظر داشته و گزینه‌ی 4‌ را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده‌اند.

سؤال‌های چالشی کنکور 95 انسانی از دیدگاه دانش‌آموزان