تحلیل درس خواص مواد در کنکور هنر 95

درس خواص مواد در کنکور امسال برخلاف سال‌های گذشته کاملا به مباحث حاشیه ای و اکثرا غیر مرتبط و پراکنده اشاره داشت و فقط می‌توان پررنگ شدن مبحث عکاسی و چاپ را در سوال‌ها مشاهده کرد.تحلیل درس خواص مواد در کنکور هنر 95


درس خواص مواد در کنکور امسال برخلاف سال های گذشته کاملا به مباحث حاشیه ای و اکثرا غیر مرتبط و پراکنده اشاره داشت و فقط می توان پررنگ شدن مبحث عکاسی و چاپ را در سوال ها مشاهده کرد.

درضمن سوال ها اکثرا مبهم یا ناقص بوده و در تحلیل بعضی از سوال ها دو گزینه نزدیک به هم طراحی شده بود که هر دو آن ها می توانست جواب باشد. ولی در کل افرادی که به دنبال درصد 20 تا 30 بودند خیلی راحت مثل سال های گذشته امکان پذیر بود.

عکاسی، چاپ و الیاف نساجی که از این سه مبحث حدود 40 درصد سوال طراحی شده بود که نسبتا راحت تر از بقیه ی مباحث بود.


سعید مبینی


فایل های ضمیمه