نظر دانش آموزان برتر درباره سطح دشواری کنکور 95

سطح دشواری سوال‌ها از نظر دانش آموزان برتر با عموم دانش آموزان متفاوت است.

نظر دانش آموزان برتر درباره سطح دشواری کنکور 95

سطح دشواری سوال ها از نظر دانش آموزان برتر با عموم دانش آموزان متفاوت است ، البته ترتیب درس ها کمابیش به همان ترتیب است اما بدیهی است که میزان دشواری سوال ها از نظر دانش آموزان با ترازهای بالاتر متفاوت از سطح عمومی دانش آموزان است با توجه به نتایج زیر تفاوت دیدگاه دانش آموزان ترازهای بالای ۶۲۵۰ و عموم دانش آموزان  مشخص می شود .


کنکور تجربی 95 


از نظر دانش آموزان برتر با تراز بیشتر از 6250 درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور تجربی 95  بوده است :


1. شیمی            (  50 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند )

2 زبان انگلیسی   ( 40 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند )  

3. فیزیک           ( 24  درصد از دانش آموزان برتر  این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زیست شناسی (  23  درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. معارف           ( 22 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. ریاضی          (  20 درصد از دانش آموزان برتر این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7.زمین شناسی   ( 16  درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. عربی            ( 6 درصد ازدانش آموزان برتراین درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. ادبیات          (6 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 


از نظر کل  دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور تجربی  95  بوده است :


1. شیمی           ( 62  درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. زبان انگلیسی  ( 49 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. فیزیک          ( 32 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زیست شناسی ( 28  درصد از کل  دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند )  

5. معارف          ( 25 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. ریاضی          ( 24 درصد از کل دانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. زمین شناسی  (  22  درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. عربی            ( 8 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. ادبیات          (7 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 


مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور تجربی 95کنکور ریاضی 95 از نظر دانش آموزان برتر با تراز بیشتر از 6250 درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور ریاضی 95  بوده است :


1. شیمی          (  40 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. ریاضی         (  28 درصد از دانش آموزان برتر این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. فیزیک         (  20  درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی  ( 20  درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. عربی            ( 16 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. معارف          ( 12 درصد از دانش آموزانبرتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. ادبیات          (10 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 


از نظر کل  دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور ریاضی 95  بوده است :


1. شیمی          ( 51 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. ریاضی         ( 40 درصد از کل دانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. فیزیک         ( 36 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی  ( 23 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. عربی            ( 16 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. معارف          ( 16 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. ادبیات          ( 11 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 


مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور ریاضی 95کنکور انسانی 95 

 


از نظر دانش آموزان برتر با تراز بیشتر از 6250 درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور انسانی 95  بوده است :


1. فلسفه و منطق          (70 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. معارف                  ( 60 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. علوم اجتماعی          ( 53 درصد از دانش آموزان برتر این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی          ( 47 درصد از دانش آموزان برتر  این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. تاریخ و جغرافیا       ( 22 درصد از دانش آموزان  برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. عربی اختصاصی       ( 16 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. روان شناسی         ( 15 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. ریاضی                  ( 14 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. عربی                   ( 13 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

10. ادبیات               ( 9 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

11. ادبیات اختصاصی   ( 5 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

12. اقتصاد                ( 3 درصد از دانش آموزان برتر این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) از نظر کل  دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور انسانی  95بوده است :


1. فلسفه و منطق          (50 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. زبان انگلیسی          ( 47 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. علوم اجتماعی          ( 43 درصد از کلدانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. معارف                  ( 49 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. تاریخ و جغرافیا       ( 28 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. ریاضی                  ( 28 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. عربی اختصاصی       ( 25 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. ادبیات اختصاصی   ( 15 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. عربی                   ( 14 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

10. اقتصاد                ( 13 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

11. روان شناسی         ( 12 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

12. ادبیات               ( 11 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور انسانی 95
کنکور هنر  95 

 به دلیل کم بودن افراد شرکت کننده در کنکور هنر فقط آمار کل دانش آموزان ارائه شده است . 


از نظر کل  دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکورهنر  95بوده است :


1. خواص مواد             (50 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. خلاقیت موسیقی      ( 43 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. درک عمومی هنر      ( 43 درصد از کلدانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. ترسیم فنی            ( 25 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. زبان انگلیسی        ( 25 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. ادبیات                ( 16 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. خلاقیت نمایشی    ( 14 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. معارف                ( 14 درصد از کل دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. عربی                  ( 14 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

10. خلاقیت تصويري و تجسمي  ( 12 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

11. درك عمومي رياضي و فيزيك  (6 درصد از کلدانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور هنر 95

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب