سوال‌های چالشی و دام دار درس خلاقیت نمایشی در کنکور هنر 95

در درس خلاقیت نمایشی 8 نفر کلید زدند و با توجه به پاسخ این دوستان به درس خلاقیت نمایشی می‌توان به این جمع بندی رسید که دوستان در تعدادی از سوال‌ها نظرهای متفاوت دارند و این سوال‌ها دام اموزشی داشته انسوال های چالشی و دام دار در درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر 95

سلام دوستان گروه هنر

در درس خلاقیت نمایشی 8 نفر کلید زدند و با توجه به پاسخ این دوستان به درس خلاقیت نمایشی می توان به این جمع بندی رسید که دوستان در تعدادی از سوال ها نظرهای متفاوت دارند و این سوال ها دام اموزشی داشته اند و قابل بحث هستند.

5 دبیر تهران، 2 دبیر در شهرستان و یک داوطلب برتر سال های گذشته سوال ها را این گونه پاسخ داده اند:

201: 2 نفر گزینه 3، 2 نفر گزینه 4، 4 نفر گزینه 4

204: 3 نفر گزینه 4، 5نفر گزینه 1

208: 2 نفر گزینه 2، 1 نفر گزینه 3، 5 نفر گزینه 1

219: 2 نفر گزینه 3، 5 نفر گزینه 2، 1نفر بی پاسخ

لازم به ذکر است دو سوال در این درس هست که فقط دو همکار در آن اختلاف نظر دارند: سوال 210 و سوال 215 که با توجه به سوال نمی توان گفت که این سوال ها دام دار هستند.

سوال هایی همانند سوال 205 و 208 و 219 سوال هایی هستند که با توجه به برداشت شخص و یادگیری هایش از مطالب باید جواب داده شود بنابراین می توانند چالشی ترین سوال های این درس باشند.

موفق و پیروز باشید.