سؤال‌های چالشی کنکور انسانی 95 از نگاه دبیران

سؤال‌های چالشی در درس‌های اختصاصی کنکور 95 انسانی را از نظر دبیران و رتبه‌های برتر اینجا مشاهده کنید...سؤال‌های چالشی کنکور 95 انسانی


در درس ریاضی سؤال‌های 113 و 114 سؤال‌های چالشی هستند. (در سؤال 113ْ، 4 نفر گزینه‌ی 1ْ، 12 نفر گزینه‌ی 3 / و در سؤال 114، 8 نفر گزینه‌ی 3 و 8 نفر گزینه‌ی 4 را انتخاب کرده‌اند.)

در درس اقتصاد سؤال‌ 124 سؤال‌ چالشی است. (در این سؤال، 2 نفر گزینه‌ی 1ْ، 1 نفر  گزینه‌ی 2 و 5 نفر  گزینه‌ی 4 را انتخاب کرده‌اند.)

در درس عربی اختصاصی سؤال‌های 173 و 185 سؤال‌های چالشی هستند. (در سؤال 173، 3 نفر گزینه‌ی 2، 6 نفر گزینه‌ی 3 / و در سؤال 185، 2 نفر گزینه‌ی 1ْ 6 نغر گزینه‌ی 2 و 1 نفر گزینه‌ی 4 را انتخاب کرده‌اند.)

در درس علوم‌اجتماعی سؤال‌های 223 و 227 سؤال‌های چالشی هستند. (در سؤال 223، 1 نفر گزینه‌ی 3، 2 نفر گزینه‌ی 4 / و در سؤال 227، 1 نفر گزینه‌ی 1 و 2 نفر گزینه‌ی 2 را انتخاب کرده‌اند.)

در درس روان‌شناسی سؤال‌ 262 سؤال‌ چالشی است. (در این سؤال، 3 نفر گزینه‌ی 1ْ  و 4 نفر  گزینه‌ی 4 را انتخاب کرده‌اند.)

سؤال‌های چالشی کنکور انسانی  95 از نگاه دبیران