تحلیل شیمی کنکور ریاضی 95 از نگاه دبیران

تحلیل دبیران شیمی

تحلیل شیمی کنکور ریاضی 95 از نگاه دبیران

عبدالحمید امینی

 سوالهاي شيمي امسال درمقايسه با سوالهاي شيمي رشته رياضي سال 94 كمي آسانتر بود. سوالهاي 

مفهومي و حفظي بيشتر در قالب شمارشي مطرح شده بود. مطالب زير كمتر يا اصلا طرح نشده بود.

سال دوم:

آرايش الكتروني – انرژي يونش – جدول تناوبي – تركيبهاي يوني – مولكولهاي قطبي و ناقطبي – زاويه 

پيوندي – شكل هندسي مولكول – گرافيت و الماس – هيدروكربنها و نامگذاري آنها

سال سوم:

انواع واكنشهاي شيميايي و تكميل آن – مبحث محدود كننده و درصد خلوص – قانون اول و دوم 

ترموديناميك – انواع غلظتها

سال چهارم:

مباحث جديد فصل يك (محيط زيست – عوامل موثر بر سرعت – مسائل كلاسيك سينتيك – 

سلولهاي الكتروشيميايي (گالواني و الكتروليتي))


2 – چندان متفاوت نبود

3 – سه سوال متفاوت داشت، يكي سوال 203 (شيمي دو، فصل 1) و دو سوال از فصل سوم شيمي چهار (مبحث اسيد و باز) كه البته سوال 231 كمي سخت بود و تاكنون مطرح نشده بود

4 – سوال بحث برانگيزي نداشت

5 – مشابهت: پرهيز از سوالهاي با جوابهاي كوتاه – كم بودن سوالهاي جاي خالي

     تفاوت: آسانتر شدن بيشتر سوالهاي محاسباتي و مطرح نشدن نموداره، جدولها و شكلهاي كتاب درسي و افزايش تعداد سوالهاي شمارشي.امیر قاسمی

سوالات شیمی امسال نسبت به سوالات شیمی کنکور سال های گذشته تیپ جدیدی داشتند و مشابه 

روند کنکور هر سال که میزان زیادی از مفاهیم همان مطالب قبل هستند و تعدادی نیز سوال چالش 

برانگیز و ایدۀ نو وجود دارد ؛ امسال هم ازین قاعده مستثنی نبود و همان روند تکرار شد البته به 

شکلی بدیع تر و تازه تر که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

1-گرایش های جدید در طرح سوال

سوالات:

  • 203 : توجه به مقدار عددی بار و جرم ذرات زیر اتمی مانند الکترون و پروتون و نوترون در سال های گذشته(کنکور ریاضی 93) به صورتی دیگر مورد سوال واقع شده بود اما در کنکور امسال به وجهی دیگر از این موضوع پرداخته شد و توجه طراح محترم به جرم الکترون معطوف بوده است .

  • 224: علی رغم سوالات هر سالۀ کنکور در زمینۀ مسایل سینتیک شیمیایی امسال به جای طرح یک مساله سینتیک و دعوت دانش آموزان به چالش روابط ریاضی حاکم بر این سوالات ؛ سوال مطرح شده با ترکیب پارامترهای قانون سرعت مطرح شد و با ایجاد ارتباط بین مرتبه واکنش و سرعت واکنش و ثابت سرعت واکنش و روند تغییرات این پارامترها در واحد زمان با گرایشی جدید سوال در قالب یک نمودار هوشمندانه مطرح شده است.

  • 226: این سوال نیز با تغییر رویۀ طرح سوال در مسایل اسید – باز مواجه شده و به جای طرح سوالات حجمی-حجمی یا حجمی-وزنی و ارتباط این روابط با تغییرات pH ؛ سوال 226 در قالب یک نمودار مقایسه ای از نوع مقایسه روند پیشرفت یکی از واکنش دهنده ها و ارتباط مصرف آن واکنش دهندۀ خاص با روند مصرف اسید و تغییرات pHمطرح شده است.(می توان گفت این سوال با فصل سینتیک قدری مرتبط است)

  • 230: برخلاف اینکه در 5 سال اخیر سوالی پیرامون آبکافت مطرح نشده بود امسال دوباره مطالب آبکافت در ارتباط با ثابت یونش(Ka)مطرح شد.(البته با حذف شدن pKa ارتباط قدرت اسیدی و pH مطرح نمی شود)

  • 231: مقایسۀ میزان اسیدی یا بازی بودن یا pH محلول های اسیدی یا بازی در سال های قبل در قالب روابط حجمی-حجمی و حجمی-وزنی مطرح می شد اما امسال در دیدگاهی تازه نسبت ثابت های یونش مراحل مختلف تفکیک یک اسید چند پروتونه با مولاریته اسید و باز مزدوج آن ارتباط داده شده و نهایتا pH مقایسه شده است.

  • 232: پس از کنکور92 که برای آخرین بار پیرامون بافر و مسایل بافر سوال مطرح شد تا کنکور95 سوالی از این موضوع مطرح نشد و پس از حذف فرمول محاسبه pH بافر از کتاب درسی انتظار طرح سوال محاسباتی از این مطلب نمی رفت. سوال 232 بازگشت دوبارۀ این تیپ سوال به سوالات کنکور است.البته با در نظر گرفتن نحوۀ ساخت بافر می توان گزینه هایی را حذف کرد.

2- در کنکور امسال سوالات کدام مباحث سخت تر شده و سوالات کدام مباحث سخت تر شده است؟

یک سوال(سوال 203) از بودجه بندی سوالات فصل 1و2 کتاب شیمی2 نسبت به سوالات سال های قبل از همین مباحث دشوارتر بود(البته قالب طرح سوال قالبی جدید بود و همین موضوع باعث قضاوت دشواری در مورد این سوال شده است در حالی که درک مطلب این سوال کار دشواری برای دانش آموزان نخواهد بود)

یک سوال (سوال 209) از بودجه بندی فصل 4 شیمی2 نسبت به سوالات سال های قبل از همین مبحث دشوارتر بود. علت این امر به دلیل ایدۀ جدید و بیان جدید سوال بود.در کنکورهای گذشته سوال این بخش از قلمروهای الکترونی و قطبیت مولکول یا شکل هندسی و زوایای مولکول مورد نظر طرح می شد اما امسال با بیانی جدید از شکل هندسی مولکول سوال مطرح شد.

یک سوال از بخش سینتیک(سوال 224) و دو سوال از بخش اسید-باز(سوال226 و 231) نیز دشوارتر از میانگین دشواری سوالات این بخش ها در سال های اخیر مطرح شد.

3- اهمیت کدام کتاب بیشتر یا کمتر شده است؟اهمیت کدام مبحث بیشتر یا کمتر شده است؟

به لحاظ بودجه بندی سوالات هر کتاب(2و3و4)تغییری در تعداد سوال مطرح شده از کتاب های مختلف مشاهده نمی شود. اما با نگاهی کلی نگر به سوالات متوجه افزایش اهمیت فصل 2 از شیمی2 و افزایش اهمیت متن کتاب درسی در فصل5 شیمی2  و افزایش اهمیت فصل سینتیک و فصل اسید-باز خواهیم شد.

البته سوالات فصل ترمودینامیک نسبت به میانگین دشواری سوالات 5 سال اخیر قدری آسان تر طرح شده است.

4- بحث برانگیزترین و چالشی ترین سوال کدام سوالات بود؟

سوالات 203 – 206 – 209- 224-226-230-231

5- سوالات ایدۀ نو کدام سوالات بود؟

201-203-206-209-216-224-226-231

همان طور که مشاهده می کنید اشتراک های زیادی میان سوالات بحث برانگیز و سوالات ایدۀ نو وجود دارد.

*امسال باز هم مانند سال قبل از نظریات اتمی و دانشمندان سوالی مطرح نشد.

*باز هم در سوالات شیمی امسال هم درگروه ریاضی سوالاتی مطرح شدند که از دانش آموز می بایست تشخیص دهد چند جمله از آن جملات درست هستند (8 سوال در این تیپ مطرح شد)و این سوالات شبیه به سوالاتی در زیست شناسی کنکور چند سال اخیر است که البته تعداد اینگونه سوالات امسال 4تا بیشتر شد(سال گذشته 1 سوال در این تیپ مطرح شد و امسال 5 سوال).

*هر سال در کنکور یک سوال از قانون هس مطرح می شد ولی امسال علیرغم انتظار سوالی از این مطلب طرح نشده است.

* سوال 228 شیمی گروه ریاضی شیوۀ جدید از تلفیق بازده درصدی و ثابت تعادل بود.

چنانکه از بررسی سوالات کنکور ریاضی 95 بر می آید ، عموما این گونه سوالات پیرامون موضوعات  پراکنده ای مطرح شده اند که اهمیت مطالعۀ خط به خط کتاب درسی را به دانش آموزان عزیز یادآور می شود.

تعداد سوالات محاسباتی شیمی،امسال افزایش پیدا کرده است.شاهد بازگشت تعداد سوالات محاسباتی به فراوانی قبل بودیم.

در کنکور ریاضی شاهد حفظ تعداد سوالاتی بودیم که با جای خالی چند بخشی مطرح می شوند.

در کتاب درسی شیمی دبیرستان همیشه در کنار مطرح ساختن مطالب و عناوین مختلف یک شکل یا نمودار یا جدول نیز برای درک بهتر دانش آموزان آورده شده که طرح سوال به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شکل هاو نمودار ها یا جداول کتاب درسی به منظور سنجش تسلط دانش آموزان بر مطالب و شکلهای کتاب در کنکور سالهای مختلف وجود داشته است . در کنکور امسال هم با طرح 4 سوال در این قالب بر اهمیت شکل ها و نمودارهای کتاب تاکید شد.


علی مؤیدی

1- گرایش جدید در کنکور ریاضی امسال چه بوده است؟ در ارائه ی پرسش های جدید و نوآوری، کنکور 

امسال ، سخت تر از سال گذشته بوده است. طراحان با نوآوری سعی کرده اند، بیش تر به کمک 

پیچیده و تلفیقی کردن سوالات آن ها را دشوار کنند. (بر خلاف سال های قبل که بیش تر به پیچیده 

کردن محاسبات می پرداختند.)

2- آیا تیپ جدیدی در طراحی پرسش ها داشته ایم؟ چه تیپی و کدام سوال ها؟

 بله به فراوانی ، پرسش های ترکیبی (تلفیقی)

پرسش 203 که مساله ی  ترکیبی شیمی با فیزیک است!

پرسش 207 که ترکیبی از یک مطلب حفظی (ساختار گلوکز ) و مطلب مفهومی (ساختار لوویس)

پرسش 213 که مساله ی  ترکیبی استوکیومتری شیمی با قانون شارل است! (از شیمی 1  یا کتب فیزیک)

پرسش 222 که مساله ی  ترکیبی انحلال پذیری با مولاریته است.

پرسش 224 که پرسشی ترکیبی از سینتیک و نموداری جدید است.

پرسش 226 که مساله ی  ترکیبی pH   با  نموداری جدید است.

پرسش 231 که مساله ی  ترکیبی pH با نسبت ثابت یونش اسیدی است.

3- شماره ی سوال های دارای ایده ی نو در پاسخ پرسش قبلی ، داده شده است.

4- سوال های بخث برانگیز کدام بوده اند و نقطه ی چالشی آن ها چیست؟

 پرسش 203، شبیه پرسش های درس فیزیک است. در مورد دقت ترازوها، در کتب شیمی متوسطه بحثی نشده است! 

پرسش 213، برای محاسبه ی حجم مولی گازها در 127 درجه یا باید به قانون عمومی گازها متوسل شد یا از قانون شارل استفاده کرد که هر دو مورد خارج از برنامه ی درسی شیمی متوسطه است!

 5- مشابهت یا تفاوت با رویه کنکور سال های قبل چیست؟

مشابهت آن سخت و حتی خیلی سخت بودن بسیاری از سوالات است. احتمالا بازهم هیچ دانش آموزی، شیمی را 100% پاسخ نمی دهد.

تفاوت آن رویکرد طراحان به پرسش هایی با ایده ی نو است. برای پاسخ گویی به برخی از سوالات ، 

نیاز به درک بالایی از درس شیمی (و شاید فیزیک ) است!


محمدرضا فروهر منش

همونطور که شما عزیزان هم سوالات کنکور رو دیدید،متوجه شدید که سوالات شیمی امسال نسبت به 

سوالات شیمی کنکور سال گذشته قدری متعادل ترروبه ساده بودند تعداد قابل توجهی از سوالات برای 

شما آشنا بودند به واسطۀ اینکه یا شبیه آن ها را در سال های گذشته یا در خلال آزمون ها از نظر 

گذرانده بودید.

دانش آموزانی که سطح خوب یا متوسط را داشته اند می توانستند به راحتی به نیمی از سوالات پاسخ دهند.

پراکندگی سوالات کنکور95

شیمی2-11سوال

شیمی3-12سوال

شیمی4-12سوال

-فصل 1 شیمی 2: سوال های این فصل کمی ساده تر از سال های قبل طرح شده بود.

فصل 2 شیمی 2 : سوال های این فصل نسبت به سال های قبل راحت تر شده بود و پاسخ دادن به 

آن ها نیازمند تجزیه و تحلیل و دقت زیاد بالایی نداشت

فصل 3 شیمی 2 : کمی سوالات وقت گیرداده شده بود نصبت به سال قبل

فصل 4 شیمی 2 : دانش آموزانی با تسلط بیشتر روی مطالب کتاب درسی می توانستند به سوالات 

فصل  پاسخ صحیح دهند.

فصل 5 شیمی 2: سوالات حفظی ازاین فصل روال خودش داشت

فصل 1 شیمی 3 : سوالات این فصل کمی دشوار بود ودانش اموزانی موفق بودن که محاسبات قوی 

داشتند

فصل 2 شیمی 3: در این فصل سوال ها مشابه سال های قبل

فصل 3 شیمی 3: سوالات این فصل نسبت به کنکور3سال اخیر متعادل تربود

فصل 1 شیمی پیش:.سوالات این فصل نیاز به تمرکز زیادی داشت

فصل 2 شیمی پیش: سوال های این فصل راحت  تر از سال قبل بود

فصل 3 شیمی پیش :.دانشاموزان که تسلط کافی روی متن کتاب درسی داشتن مشکلی نداشتن 

درپاسخ دهی به سوالات

فصل 4 شیمی پیش: سوالات مفهومی بوداما ساده

نتیجه گیری:در کنکور امسال سوالات نسبت به سال قبل راحت تر بود قیدها مشخص بودن و مثل 

کنکور سال های گذشته ثابت کرد کسانی درکنکور موفقند که کتاب درسی مطالعه کرده وتسلط کافی 

روی مباحث کتاب داشتن چون سوالات تاکید زیادی داشت که دانش اموز تمامی خط های کتاب 

درسی حفظ باشد

201سوال تحلیل-حفظی بود بسیار راحتی بود این سوال

202 محاسباتی راحت که اعدادکوانتمی 21 لایه از عنصورMNمیخواست

203مجاسباتی راحت

204این سوال نیاز به تحلیل داشت وحفظیات بالا-ترکیبی

205 این سوال حفظی- دوازه تنها ومیتواند استفاده شده بود

206حفظی-ترکیبی

207درک کردنی

208مفهومی

209حفظی-5گزینه ای-ترکیبی

210 حفظی-5گزینه ای

211بسیار راحت-کسانی که کنکور سالهای گذشته نگاه کردن به راحتی پاسخ میدن-ترکیبی

212محاسباتی-تحلیلی

213 محاسباتی

214 محاسباتی

215 محاسباتی

216وقت گیر

217 بسیار راحت

218 بسیار راحت

219بسیار راحت

220سوالات5گزینه ای

221سوال سخت- وقت گیر

222 سوال سخت

223سوال مقایسه ای بود که دما داده بود

224 سوال بسیار وقت گیر بود

225سوال بسیار اسانی بود

226 سوال بسیار وقت گیر بود-ترکیبی

227 سوال محاسباتی متوسطی از بحث تعادل بود

228سوال متوسطی بود که بازده درصدی میخواست

229 معادله تفک یونی بلد بودید به راحتی پاسخ میدادید

230سوال مشکلی بود تقریبا

231محاسباتی بسیار راحت

232نیاز داشت مادرک میکردیم مفهوم بافرچی

233سوال راحت بود معادله زنگ اهن بلد بودید راحت حل میشد-ترکیبی

234 سوال متعادلیبودتعدادتغیرات اتم کربن میخواست-ترکیبی

235سوال کمی دشوار ونیاز به درک داشت

مجموع سوالات محاسباتی-18

مجموع سوالات ترکیبی-7


بهزاد تقی زاده

سختی سوالات

از دید بنده کمی بالاتر از حد انتظار برای دانش آموزان رشته ریاضی بود. و طراحی سوالات کنکور در 

جهت ترکیبی شدن مطالب از کتاب های شیمی پایه های مختلف حرکت کرده و خلاقیت و نوآوری در 

طراحی سوال فصل اسید و باز بیشتر از مطالب دیگر می باشد. و از نظر اهمیت کتابها و فصول همانند 

سال های قبل از کتاب سال دوم 11 سوال,سال سوم  و چهارم 12 سوال مطرح شده است.

سوال 231 سوال بحث برانگیزی می باشد. از سوالات ترکیبی می توان به:

سوال 204: ترکیبی از جدول تناوبی, ترکیب های یونی و اسید و باز

سوال 206: ساختار اتم و ترکیب های کوالانسی

سوال 211: کربن و ترکیب های آلی و اسید و باز

سوال 228: تعادل شیمیایی و استوکیومتری

اشاره کرد. در کل سوالات این آزمون در حد استاندارد می باشد.


شهرام محمدزاده

در کنکور1395 درس شیمی:

1-در یک کلام سوالات شیمی 1395 ریاضی ساده تر و منصفانه تر از سوالات سالهای 93 و 94 بودند.

2-هر سه کتاب شیمی تقریبا به طور یکسان مد نظر طراحان محترم بوده است.

3- تعداد سوالات مفهومی غیر حل کردنی تقریبا 10 درصد (سه سوال) نسبت به سال های قبل افزایش داشت.

4- بحث موازنه از شیمی 3 بیشتر مورد توجه واقع شده بود. (این بحث در دو سوال مورد پرسش واقع شده بود.)

5- سوالات ترمودینامیک را بنا به ماهیت بحث می توان جزو ساده ترین و وقت گیرترین سوالات (به دلیل زیادی محاسبات) به حساب آورد.

6- دو سوال نموداری شیمی 4 سوالاتی هستند که اگر در کلاس درسی بحث نشوند دانش آموز قادر به پاسخ دادن به آنها نخواهد بود.

7- سوال مربوط به نمک های KX و ...از شیمی 4 سوال تازه ای در کنکورهای دهه اخیر محسوب می 

شود. ولی در کنکورهای قدیمی مشابه این سبک سوال را می توان یافت.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
خرید کتاب