نوروز 96
دما و گرما از فیزیک ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : افشین مینو