محمد بحیرایی: تحلیل ریاضی کنکور 95 انسانی

محمد بحیرایی: تحلیل درس ریاضی کنکور 95 انسانی

محمد بحیرایی: تحلیل ریاضی کنکور 95 انسانی

تحلیل درس ریاضی کنکور انسانی 95

امسال بودجه‌بندی کتاب‌های ریاضی مانند سال‌های قبل بود.

ریاضی 1                 آمار و مدل سازی                    ریاضی سال سوم                     ریاضی پایه

5 سوال                         3 سوال                             5 سوال                            7 سوال

از کتاب ریاضی 1 مانند سال‌های قبل از فصل‌های اعداد و نمادها، اتحادها و تجزیه‌ها، مثلثات و معادله‌‌ی درجه دوم و نامعادله سوالی طرح نشده است.

سوال ( 101) از مجموعهها، (102) توان و (103) ساده کردن رادیکال‌ها نسبت به سال قبل سوالاتی ساده تر با محاسبات کوتاه‌تری هستند.

سوال(104) از عبارات گویا مانند تمرین 6 صفحه 164 کتاب درسی است که محاسبات ساده ای دارد اما تیپ سوال طرح شده در کنکور 6 سال اخیر برای اولین بار است.

سوال(105) سوالی دشوار است که ترکیبی از جمع عبارات گویا و تقسیم چند جمله‌ای بر چند جمله‌ای است که محاسبات طولانی دارد و ایده‌ی سوال جدید است.

از کتاب آمار و مدل‌سازی مانند سال‌های قبل یک سوال مفهومی (سوال107 از نمودار دایره ای) و دو سوال محاسباتی (سوال 106 از جدول دسته بندی و 108 از نمودار ساقه و برگ و محاسبه ی واریانس) آمده است.

در بین سوال‌های آمار سوال 108 ایده ای نو داشت و ترکیبی از نمودار ساقه و برگ، نمودار جعبه ای و محاسبه ی واریانس است که به خاطر ترکیبی بودن هم محاسبات طولانی دارد و هم سوال دشواری به حساب می آید.

از کتاب ریاضی سال سوم هماند سال‌های قبل 2 سوال از فصل اول 2 سوال از فصل دوم و یک سوال از فصل سوم آمده است که تیپ سوالات نیز همانند سوالات سالهای گذشته است و مشابه آنها را می توان در کنکور 6 سال گذشته پیدا کرد. سوال‌های 109 و 110 ساده، سوال‌های 111 و 112 متوسط و سوال 113 نسبتا دشوار است.

از کتاب ریاضی پایه مانند دو سال گذشته از فصل استدلال ها سوالی طرح نشده است و به جای آن از فصل دنباله ها دو سوال (114 دنباله حسابی، 115 دنباله مثلثی) طرح شده است. که سوالات ساده تری نسبت به سال گذشته است.

سوالهای 116 و 117 از لگاریتم و کاربرد آن مطرح شده است که سوالاتی با سطح متوسط هستند.

 سوال 118 از مبحث بهینه سازی سوالی ست که سطح آن بسیار ساده تر از سوالات مطرح شده از این فصل در سالهای گذشته است.

سوال‌های 119 و 120 از مبحث احتمال نیز سوالاتی با سطح ساده مطرح شده است.

در 20 سوال مجموعه کتابهای ریاضی انسانی دو سوال 105 و 108 با ایده ای نو و ترکیبی از چند مبحث طرح شده است.

سوال 104 با تیپ جدیدی از مبحث عبارات گویا مشابه تمرین کتاب درسی مطرح شده است و سایر سوالات مشابه آن را می توان در کنکور 6 سال اخیر پیدا کرد.

پس به طور کلی انتظار می رود که میانگین کلی این درس 2 نمره بیش تر از سال قبل باشد و در سیستم دهدهی در مقایسه با سال های قبل به صورت زیر تغییر کند.

تراز

7000

6250

5500

4750

سال 93

4

2

1

0

سال 94

4

2

1

0

سال 95

5

3

1

1