سوال‌های چالشی درس شیمی کنکور ریاضی 95

براساس گزینه‌های انتخابی دبیران پاسخ دهنده در تهران و شهرستان ها

سوال های چالشی و دام دار کنکور ریاضی در درس شیمی

سوال های دام دار براساس گزینه های انتخابی دبیران پاسخ دهنده در تهران و شهرستان ها انتخاب شده اند

20نفر از دبیران تهران و شهرستان و رتبه های برتر سال های گذشته به سوال های درس شیمی پاسخ داده اند .


سوال های دام دار وچالشی بر اساس اختلاف نظر در بین دبیران و رتبه های برتر پاسخ دهنده به ترتیب زیر است:

سوال 209( نه نفراختلاف داشته اند ،یازده نفر گزینه ی ۱ را انتخاب کرده اند)

سوال 211(هشت نفر اختلاف داشته اند، 12 نفر گزینه ی 2 را انتخاب کرده اند)

سوال 205(هشت نفراختلاف داشته اند، 12 نفر گزینه ی 3 را انتخاب کرده اند)

سوال 226(هشت نفراختلاف داشتهاند، 12 نفر گزینه ی 3 را انتخاب کرده اند)

سوال 213 (شش نفر اختلاف داشته اند14 نفر گزینه ی 3 را انتخاب کرده اند)

سوال 204 (5 نفراختلاف داشته 15 نفر گزینه ی 1 را انتخاب کرده اند)


توجه کنید:

سوال 204

15نفر ازپاسخ دهندگان گزینه ی 1را انتخاب کرده اند5نفر گزینه 3 را انتخاب کرده اند.

سوال 205

12 نفر ازپاسخ دهندگان گزینه ی 3را انتخاب کرده اند6نفر گزینه 2 را انتخاب کرده اند و1 نفر گزینه ی 1 و یک نفر گزینه ی 4 را انتخاب کرده است.

سوال 209

11 نفر از پاسخ دهندگان گزینه ی 1را انتخاب کرده اند8 نفر گزینه 2 را انتخاب کرده اند و1 نفر گزینه ی 3 را انتخاب کرده است.

سوال 211

12 نفر از پاسخ دهندگان گزینه ی 2را انتخاب کرده اند4نفر گزینه 1 را انتخاب کرده اند و2 نفر گزینه ی 3 و یک نفر گزینه ی 4 را انتخاب کرده است.

سوال 213

14نفر از پاسخ دهندگان گزینه ی 3را انتخاب کرده اند4نفر گزینه 1 را انتخاب کرده اند و 2 نفر پاسخ سفید .

سوال 226

12 نفر از پاسخ دهندگان گزینه ی 3را انتخاب کرده اند4نفر گزینه 2 را انتخاب کرده اند و3 نفر گزینه ی 1 را انتخاب کرده است.