امیر حسین ابو محبوب: تحلیل سوالات هندسه و گسسته کنکور 95

در کنکور سراسری ریاضی 95،چیدمان سوالات و بودجه بندی فصلها تغییر محسوسی نسبت به میانگین سالهای اخیر نداشتدر کنکور سراسری ریاضی 95،چیدمان سوالات و بودجه بندی فصلها تغییر محسوسی نسبت به میانگین سالهای اخیر نداشت.سطح سوالات به ویژه در بخش هندسه پایه نسبت به حداقل 3 سال اخیر ساده تر بود.

در هندسه پایه فقط سوال 127 از فصل شکلهای فضایی هندسه 1 در کنکورهای گذشته نمونه ی مشابهی نداشته است و احتمالا درک شکل حاصل از دوران برای دانش آموزانی که تجربه ی برخورد با این سوال را نداشتند،مشکل بود. سوالات هندسه تحلیلی همگی تکراری بودند و اغلب حجم محاسبات آنها از سوالات همین درس در چند سال گذشته کمتر بود. سوال 141 آمار نسبتا وقت گیر بود.

در درس جبر و احتمال نیز همگی سوالات تکراری و ساده تر از حد معمول بودند.در درس ریاضیات گسسته سوال 153 کاملا تازه و نوآورانه بود.سوال 150 نیز در کنکورهای گذشته هیچ گاه مطرح نشده بود و به تفاضل دو عدد در مبنایی مشابه می پرداخت که در صورت مشابه سازی آن با تفاضل دو عدد در مبنای 10،جواب بسیار ساده قابل محاسبه بود و نیازی به تغییر مبنا وجود نداشت.