جمع بندی نظر دانش آموزان درباره سطح دشواری کنکور انسانی 95

جمع بندی نظر دانش آموزان کانونی در مورد سطح دشواری کنکور انسانی 95 را در ادامه مشاهده کنید ...


تا ساعت 12 روز جمعه 25 تیر ، 430 دانش آموز در نظرخواهی شرکت کرده اند و نظرشان تاکنون این گونه جمع بندی می شود .


از نظر دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور انسانی بوده است :


1. فلسفه و منطق          (50 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. زبان انگلیسی          ( 47 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. علوم اجتماعی          ( 43 درصد از دانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. معارف                  ( 49 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. تاریخ و جغرافیا       ( 28 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. ریاضی                  ( 28 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. عربی اختصاصی       ( 25 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. ادبیات اختصاصی   ( 15 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. عربی                   ( 14 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

10. اقتصاد                ( 13 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

11. روان شناسی         ( 12 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

12. ادبیات               ( 11 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) از نظر دانش آموزان با تراز بیشتر از 6250 درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس هایکنکور انسانی 95  بوده است :


1. فلسفه و منطق          (70 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. معارف                  ( 60 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. علوم اجتماعی          ( 53 درصد از دانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی          ( 47 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. تاریخ و جغرافیا       ( 22 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. عربی اختصاصی       ( 16 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. روان شناسی         ( 15 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

8. ریاضی                  ( 14 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

9. عربی                   ( 13 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

10. ادبیات               ( 9 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

11. ادبیات اختصاصی   ( 5 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

12. اقتصاد                ( 3 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) نمودارهای نظر این دانش آموزان را با کلیک روی لینک زیر نیز می توانید مشاهده کنید 


مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور انسانی 95