زهرالسادات غیاثی : تحلیل شیمی کنکور ریاضی 95

به نظر من رویکرد جدید کنکور امسال در درس شیمی ریاضی اهمیت پیدا کردن سوال‌های ترکیبی بود.کنکوری های عزیز 

کنکور سال 95 رشته ریاضی هم برگزار شد.

به نظر من رویکرد جدید کنکور امسال در درس شیمی ریاضی اهمیت پیدا کردن سوال های ترکیبی بود.


سوال های ترکیبی بدین شرح است:(شماره سوال ها بر اساس دفترچه c سازمان سنجش است.)

سوال 204 ترکیب مبحث های بررسی خواص تناوبی، ترکیب های یونی، اسیدها و بازها

سوال 206  ساختار اتم و ترکیب های کووالانسی

سوال 209 ترکیب کووالانسی و استوکیومتری

سوال 211 ترکیب آلی و اسید و باز

سوال 226 محلول ها و اسید و باز

سوال 228 تعادل شیمیایی و استوکیومتری

سوال 233 استوکیومتری و الکتروشیمی

سوال 234 ترمودینامیک شیمیایی و الکتروشیمی


*** ترکیب ها بیشتر ،مربوط به مبحث های دو کتاب است.


در مورد تیپ سوال های درس شیمی  در  کنکور ریاضی 95 نشان داد که تعداد سوال در هر تیپ بر اساس استاندارد آزمون سازی تعیین می شود(تقریبا 18 سوال محاسباتی داشتیم، طبق روال سال قبل) و  گرایش زیاد به یک تیپ سوال (مثلا سوال شمارشی ) دیده نشد.