از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی،5 دستگاه رایانه به دبیرستان نمونه دولتی شبانه روزی در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی اهدا شد.

خانم احمدی،مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1374 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 196 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره اول، تحت پوشش دارد.

هزینه رایانه هایاهدایی 65/600/000 ریال (6میلیون و 560 هزارتومان) می باشدکه مبلغ 52/480/000 ریال (5میلیون و 248هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 13/120/000 ریال (یک میلیون و 312 هزار تومان) از سوی آقای بدرام نماینده بنیاد درشهرستان طبس و خانم مکاریان، خیر نیکوکار پرداخت شده است.

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان نمونه حضرت فاطمه شهرستان طبس