اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان نمونه حضرت فاطمه شهرستان طبس

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان نمونه حضرت فاطمه (س)شهرستان طبساز سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی،5 دستگاه رایانه به دبیرستان نمونه دولتی شبانه روزی در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی اهدا شد.

خانم احمدی،مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1374 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 196 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره اول، تحت پوشش دارد.

هزینه رایانه هایاهدایی 65/600/000 ریال (6میلیون و 560 هزارتومان) می باشدکه مبلغ 52/480/000 ریال (5میلیون و 248هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 13/120/000 ریال (یک میلیون و 312 هزار تومان) از سوی آقای بدرام نماینده بنیاد درشهرستان طبس و خانم مکاریان، خیر نیکوکار پرداخت شده است.

اهدای 5دستگاه رایانه به دبیرستان نمونه حضرت فاطمه شهرستان طبس