بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان حاج محمد بهنیا در منطقه تیران از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم زهرا لطفی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال  1373 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 193 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده نمایش و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 30/180/000 ریال (3میلیون و 18 هزارتومان) می باشد که مبلغ 24/030/000 ریال (2 میلیون و 403هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 6/150/000 ریال (615 هزار تومان) از سوی خانم عابدینی نماینده بنیاد درشهرستان نجف آبادپرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 490 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان حاج محمد بهنیا در شهرستان نجف آباد