بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان امام خمینی در منطقه تیران از توابع شهرستان نجف آباد در استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

آقای محمد دادخواه، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال  1377 تاسیس شده  و در سال تحصیلی جاری 150 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده نمایش و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 30/180/000 ریال (3میلیون و 18 هزارتومان) می باشد که مبلغ 24/030/000 ریال (2 میلیون و 403هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 6/150/000 ریال (615 هزار تومان) از سوی خانم عابدینی نماینده بنیاد درشهرستان نجف آبادپرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 489 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی در شهرستان نجف آباد