فسیل ۵۰۰میلیون ساله کشف شد

محققین انگلیسی موفق به کشف فسیلی با قدمت ۵۰۰ میلیون سال شدند که می‌تواند پنجره ای برای پیدا کردن سرنخ سیر تکامل برخی از گونه‌ها باشد.به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه کمبریج انگلیس، فسیلی را کشف کرده اند که مربوط به یک کرم دریایی است و در حدود ۵۰۰ میلیون سال پیش در بستر اقیانوس ها حیات داشته است.

کشف این فسیل می تواند پنجره ای روبه سیر تکامل موجودات اولیه داشته باشد.

این کرم ساختاری شبیه به لوله داشته که تصور می شود جلبک های دریایی از این کرم که در بستر دریاها به تنهایی زندگی می کرده، تکامل یافته اند.

نام این کرم باستانی Oesia است و به گفته محققین، فسیل های Oesia مرمزو و بسیار نادر هستند و تا به امروز مشخص نشده که این کرم دقیقا به کدام دسته از حیوانات تعلق دارد اما می توان گفت که گونه اولیه کرم دریایی محسوب می شود.

شرح کامل این کشف در نشریه زیست شناسی BMC منتشر شده است