شیرینی یک انتخاب

همیشه انتخاب کردن لذت خاصی دارد. انتخاب کردن یعنی یک تصمیم؛ آن هم برای خودت؛ تصمیمی که تو برای خودت می‌گیری. پس در تار و پود آن «خودت» به معنی واقعی کلمه وجود دارد.همیشه انتخاب کردن لذت خاصی دارد. انتخاب کردن یعنی یک تصمیم؛ آن هم برای خودت؛ تصمیمی که تو برای خودت می‌گیری. پس در تار و پود آن «خودت» به معنی واقعی کلمه وجود دارد.

تابستان که از راه می‌رسد یک انتخاب در مقابلت قرار دارد؛ یک دوراهی شیرین که جزء همان چالش‌های دلپذیر است. تو باید تصمیم بگیری که می‌خواهی تمام تابستان را به استراحت بگذرانی یا می‌خواهی وقتی را هم برای درس خواندن بگذاری. تو می‌دانی که وظیفه‌ی اصلی‌ات و به تعبیری شغل این سال‌های تو، محصلی است و رهایی از این شغل برای سه ماه شاید خیلی جالب نباشد.

حالا اگر تصمیم بر درس خواندن گرفتی، یک انتخاب شیرین دیگر هم در برابر تو وجود دارد. آیا تو تابستانت را به مرور و بازیابی درس‌های سال قبل می‌گذرانی یا به سراغ درس‌های سال آینده می‌روی و یک یا دو درس را پیش‌خوانی می‌کنی؟

فراموش نکن این هم یک انتخاب شیرین است؛ مخصوصاً اگر با انتخاب نگاه به آینده، آن را برای خودت تبدیل به یک چالش دلپذیر کنی!