نوروز 96

تمرکز در دوران جمع‌بندی

روزهای نزدیک به کنکور برای داوطلبان و اولیای آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بی‌هیچ تردیدی کنکور با نحوه‌ی حضور در آن، تأثیر بسزایی در آینده‌ی دور و نزدیک داوطلبان دارد.روزهای نزدیک به کنکور برای داوطلبان و اولیای آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بی‌هیچ تردیدی کنکور با نحوه‌ی حضور در آن، تأثیر بسزایی در آینده‌ی دور و نزدیک داوطلبان دارد.

ویژگی بارز آن‌ها برای موفقیت «داشتن برنامه» و «تمرکز» روی آن و «توکل» است.
۱) داوطلبان موفق به شکست فکر نمی‌کنند؛ درنتیجه برای شکست برنامه‌ریزی نمی‌کنند.
۲) داوطلبان موفق به جای سیر در رؤیاهای غیر واقعی، با تکیه بر واقعیت خود سعی دارند کمی بهتر از آن در کنکور ظاهر شوند و برای همان میزان پیشرفت نیز تلاش می‌کنند.
۳) داوطلبان موفق از دور باطل «اضطراب ← کم‌کاری ← اضطراب» پرهیز می‌کنند و در صورت نگرانی از سیکل بازخورد منفی یعنی «اضطراب ← تلاش ← کاهش اضطراب» بهره می‌برند.
۴) داوطلبان موفق برای روزهای نزدیک به کنکور مشابه سایر روزها برنامه دارند و به  وظیفه فکر می‌کنند تا به نتیجه برسند.
۵) داوطلبان موفق هر چند روز در یک کنکور خانگی شرکت می‌کنند و می‌دانند که بالاخره کنکور سراسری هم یک آزمون مثل همین آزمون‌هاست.
۶) داوطلبان موفق به اصل «عادی بودن» معتقدند و می‌دانند با بی‌خوابی و شب‌بیداری یا فشرده‌کاری در چند روز تغییر زیادی در نتیجه حاصل نخواهد شد. بنابراین برنامه‌ی «آهسته و پیوسته»‌ی خود را ادامه می‌دهند، حتی اگر در سطح متوسط یا پایین قرار داشته باشند.