لذت اولین نتیجه

بهترین روز کانونی‌ام 18 تیرماه بود؛ زمانی که صبح برای اولین بار در آزمون‌ها شرکت کردم و با آمادگی تقریباً کمی در جلسه‌ی آزمون حاضر شدم و آموخته‌هایم را محک زدم.

بهترین روز کانونی‌ام 18 تیرماه بود؛ زمانی که صبح برای اولین بار در آزمون‌ها شرکت کردم و با آمادگی تقریباً کمی در جلسه‌ی آزمون حاضر شدم و آموخته‌هایم را محک زدم.

نکته‌ی جالب که در برخورد اول با پشتیبانم در جلسه‌ی آزمون دیدم برگه‌ای بود که به ما تحویل داده شد و از ما خواسته شد احساسمان را از شرکت در آزمون‌ها با یک پیش‌بینی در مورد نتیجه‌ی عملکرد آزمونمان در آن بنویسیم (برگه‌ی خودنگاری آغازین).

همین کار هم مجدداً در پایان آزمون تکرار شد و ما در قسمت بعدی برگه‌ احساسمان را از نتیجه‌ی آزمون اول نوشتیم (برگه‌ی خودنگاری پایانی).

خوشحالی من زمانی تکمیل شد که بعدازظهر آزمون برای دریافت کارنامه‌ام به کانون و به پشتیبانم مراجعه کردم. انتظار این نتیجه‌ی عالی را نداشتم.

رتبه‌ی 1 در شهر؛ یعنی من در اولین آزمونم بهترین بودم و موفق شدم؛ اما نکته‌ای که در بعدازظهر آزمون یاد گرفتم اهمیت حضورم در عصر جمعه برای دریافت و مشاوره‌ی کارنامه از پشتیبانم بود؛ زیرا با مشاوره و تحلیل کارنامه‌ام توسط پشتیبانم متوجه نقاط قوت و ضعفم شدم و می‌توانم نتیجه‌ی درس خواندن دو هفته‌ام را برای آزمون  ارزیابی کنم و با کمک پشتیبانم برای مطالعه در دو هفته‌ی بعدی برنامه‌ریزی داشته باشم.

اولین حضور کانونی‌ام باعث خوشحالی‌ام شد. من می‌دانم که این خوشحالی با خواستن و تلاش ادامه پیدا خواهد کرد؛ می‌خواهم که باز هم بهترین باشم.