دوستان جدید من در تابستان

زمانی که تصمیم گرفتم از تابستان امسالم نسبت به سال‌های گذشته بهترین استفاده را ببرم کمی به آن فکر کردم.زمانی که تصمیم گرفتم از تابستان امسالم نسبت به سال‌های گذشته بهترین استفاده را ببرم کمی به آن فکر کردم.

برای این تابستان متفاوت چه کارهایی را باید انجام می‌دادم؟

تصمیم گرفتم در آزمون‌های کانون شرکت کنم؛ آن هم از تابستان.

زمانی که فهمیدم کانون برای دانش‌آموزان در تابستان هم آزمون دارد بسیار خوشحال شدم؛ زیرا می‌توانستم برای رسیدن به موفقیتم زودتر اقدام کنم.

با مراجعه به کانون با دو ابزار آشنا شدم.

1. دفتر برنامه‌ریزی

2. کتاب تابستان

با مشاوره و دریافت برنامه‌ی راهبردی از پشتیبانم برنامه‌ریزی را شروع کردیم که از تابستان درس خواندن را آغاز کنم. مطمئناً درس خواندن بدون کتاب آن هم در تابستان امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد پشتیبانم به من کتاب تابستان بود که مکمل برنامه‌ی راهبردی برای درس خواندنم به حساب می‌آمد.

من در تابستان دو دوست و همراه خوب برای پیروزی و موفق شدن پیدا کردم. تنها کافی است با آن‌ها خوب رفتار کنم و در همه حال آن‌ها را در کنار خودم به همراه داشته باشم و از آن‌ها بهترین استفاده را ببرم. بدون شک در تابستان موفق خواهم شد.