شناسایی ویژگیهای ژئوشیمیایی سیالات میعانی میدان‌های گازی

هیدروکربن‌های سبک، بخشی از ترکیبات موجود در میعانات گازی است که دارای ساختارهای متنوعی هستند.شناسایی و ارزیابی ترکیبات شیمیایی کوچک مولکول در محدوده هفت کربنی در نمونه‌های میعانات گازی و میدان‌های گازی اطلاعات خوبی را درباره سنگ‌های منشأ این ترکیبات از لحاظ محیط‌های رسوبی، کیفیت هیدروکربورها، میزان بلوغ و پختگی مواد آلی را بیان می‌کند.

میزان بلوغ سنگ منشأ و دمای خروج فرآورده‌ها را نیز سنگ مولد مشخص خواهد کرد. از این‌رو جداسازی و شناسایی ترکیبات هفت کربنی و محاسبه پارامترهای مختلف به منظور پی بردن به منشا و فرآیندهای رخ داده احتمالی هیدروکربن‌ها در سال‌های اخیر توجه ژئوشیمیست‌ها و مهندسین مخزن را به خود جلب کرده و در مطالعات سیالات مخزن کاربردی زیادی پیدا کرده است.

در مقاله «خصوصیات ژئوشیمیایی سیالات میعانی سازندهای کنگان و دالان بالایی در تعدادی از میدن‌های گازی واقع درحاشیه خلیج فارس» سه نمونه سیال از سه میدان گازی مستقل واقع در جنوب ایران برای آنالیز کروماتوگرافی گازی تفصیلی انتخاب شده و نحوه تغییرات غلظت ترکیبات خاص در محدوده هفت کربنی در شرایط مختلف مخزنی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که براساس پارامترهای کلی دو نمونه A و C مشابه یکدیگر و متفاوت از نمونه B است با توجه به این که شرایط مخزنی نمونه‌های A و C با شرایط مخزنی نمونه B متفاوت است.

خاصیت پارافینی از میدان A به طرف میدان C ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می‌یابد همچنین میدان B، شواهد زیادی را در ارتباط با رخداد فرآیندهای تخریب زیستی به نمایش می‌گذارد. 

نتایج نشان می‌دهد که سنگ مولد نمونه C دارای منشأ خشکی است. شناخت منشأ نمونه‌های A و B به‌وسیله نمودارهای مختلف انجام گرفت و مشخص شد این دو میدان نیز دارای منشأ خشکی هستند. همچنین در نمونه C فرآیند اختلاط احتمالی مواد آلی از سازندهای دیگر با محتویات مخزن رخ داده است.