همراهی تا پایان راه

می‌دانیم که روز آخر را با بدرقه‌ی فرزندان از زیر قرآن و دود اسپند همراهی می‌کنید.اولیای کنکوری در کنار فرزندان سال ویژه‌ای را تجربه کردند. آن‌ها کسانی بودند که زمانی برای فرزندان خسته‌ی خود تکیه‌گاه آهنی بودند و هر کدام مشاوری بودند که با جان دل به حرف‌های آ‌ن‌ها گوش جان می‌سپردند و خستگی خود را زیر لبخندشان پنهان می‌کردند.

به روز آخر رسیدیم همراهان همیشگی!

می‌دانیم که روز آخر را با بدرقه‌ی فرزندان از زیر قرآن و دود اسپند همراهی می‌کنید.

لحظه‌ی حساس را با او باشید. دستانتان گرمایی دارد که خورشید ندارد و صدای‌تان از هر آهنگی دلنشین‌تر است. او را همراهی کنید تا نگاه آخرش در نگاه شما گره بخورد و به او بگویید که پشت درهای بسته‌ی حوزه چشم‌انتظارش هستید، با دعای خیری بر لب.