هفته‌ی آخر و تورق سریع

یکی از بهترین راهکارها برای هفته‌ها یا هفته‌ی آخر، ورق زدن سریع کتاب‌ها، جزوات و بهتر از آن‌ها، تورق و بررسی خلاصه‌نویسی‌هاست.

یکی از بهترین راهکارها برای هفته‌ها یا هفته‌ی آخر، ورق زدن سریع کتاب‌ها، جزوات و بهتر از آن‌ها، تورق و بررسی خلاصه‌نویسی‌هاست.

خلاصه‌نویسی، مهارت مهمی است که اگر تا کنون بر آن مسلط شده باشید، می‌توانید از آن‌ها برای مرور استفاده کنید.

زمان در هفته‌ی آخر خیلی مهم است و شما باید مدیریت زمان را به‌خوبی انجام دهید.

اصول خلاصه‌نویسی:

-  فقط 15 درصد از متن اصلی باید خلاصه شود.

- عنوان کتاب، فصل و موضوع باید بالای برگه نوشته شود.

- نگهداری از خلاصه‌ها به صورت دسته‌بندی‌شده و در فضایی مناسب بسیار مهم است.