هفته‌ی آخر

روزهای پایانی حفظ آرامش بیش‌ترین کمکی است که به کنکوری‌ها می‌کند و موجب اعتمادبه‌نفس آن‌ها برای کسب نتیجه‌ی مطلوب می‌شود.روزهای پایانی حفظ آرامش بیش‌ترین کمکی است که به کنکوری‌ها می‌کند و موجب اعتمادبه‌نفس آن‌ها برای کسب نتیجه‌ی مطلوب می‌شود.

هفته‌ی آخر را با تورق سریع کتاب‌ها شروع کنید. صفحه به صفحه‌ی کتاب را ورق بزنید. سرفصل‌ها و مطالب مهمی را که زیر آن‌ها خط کشیده‌اید از نگاه بگذرانید.

تصویرهای کتاب و خاطرات مطالعه‌ی قبل را در ذهن زنده کنید و تردید به خودتان راه ندهید که هر آن‌چه آموخته‌اید در ذهنتان بایگانی شده است و حتماً آن را به خاطر خواهید آورد. در این هفته همه‌ی کتاب‌ها را مطالعه کنید.

موفقیت در همین نزدیکی است.