از فرزندتان نابغه بسازید

با توجه به این‌که مفاهیم اساسی در مقطع پایه‌ی دبستان در ذهن دانش‌آموز شکل می‌گیرد، تمرکز و توجه بیش‌تر اولیا بر نحو‌ه‌ی مطالعه در این مقطع بیش‌تر است.با توجه به این‌که مفاهیم اساسی در مقطع پایه‌ی دبستان در ذهن دانش‌آموز شکل می‌گیرد، تمرکز و توجه بیش‌تر اولیا بر نحو‌ه‌ی مطالعه در این مقطع بیش‌تر است. می‌توان با جملاتی تمرکز ذهن و مطالعه را بیش‌تر کرد. می‌توان به جای جملاتی مانند «امروز چه نمره‌ای گرفتی؟ چند سؤال را پاسخ دادی؟ و... از او بپرسیم «امروز چه پرسشی از معلم پرسیدی که برایت نامفهوم بود؟ امروز چه چیزی را آموختی؟»

این دو پرسش ساده فرزند شما را به تفکر وادار می‌کند و باعث می‌شود هر روز به جست‌وجوی سؤال بهتر باشد؛ درنتیجه ذهن پرسش‌گرا پیدا خواهد کرد. هم‌چنین بیان آموخته‌ها با زبان خودش او را در یادگیری بهتر آموزه‌های آن روز یاری می‌کند و میزان تسلط او بر مباحث مشخص می‌شود و می‌توان دانسته‌هایش را در عصر همان روز تکمیل کند.