مهم‌ترین انتخاب

برای اجرای برنامه‌ی راهبردی نیازمند ابزاری هستیم که برنامه به‌خوبی اجرا شود؛ پس در انتخاب این ابزار دقت کنید.برای اجرای برنامه‌ی راهبردی نیازمند ابزاری هستیم که برنامه به‌خوبی اجرا شود؛ پس در انتخاب این ابزار دقت کنید. 

یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها، انتخاب کتاب است. سعی کنید بدون مشاوره، کتابی را تهیه نکنید. از ابتدا هدف استفاده از هر کتاب را بدانید و با آگاهی اقدام به تهیه‌ی کتاب کنید. به حجم کتاب، نوع سؤالات، استاندارد بودن سؤال‌ها و این‌که در کدام پروژه‌ی برنامه‌ی راهبردی قرار گرفته‌اید دقت کنید. از کتاب‌هایی استفاده کنید که متناسب با پروژه‌ای باشد که در آن هستید. هم‌چنین باید در انتخاب کتاب، سیر مراحل یادگیری را به خاطر بسپارید. داوطلبی که در مرحله‌ی آموزشی و ادراک خود مشکل دارد نمی‌تواند از کتاب‌های مراحل تثبیت یا تسلط استفاده کند یا بالعکس. پس انتخاب کتاب به دقت و توجه کافی نیازمند است؛ زیرا مهم‌ترین مکمل برنامه‌ی راهبردی، کتاب است. در مهم‌ترین انتخاب مسیر توجه کنید.