ساختارهای لوویس 7 سال کنکورهای تجربی و ریاضی

در فایل پیوست ساختارهای لوویس مطرح شده در کنکور 7سال رشته‌های تجربی و ریاضی ضمیمه شده است.در فایل پیوست ساختارهای لوویس مطرح شده در کنکور 7سال  رشته های تجربی و ریاضی ضمیمه شده است.