تصاویر جلسه برترهای تهران - 18 تیر 95

جلسه دانش آموزان برتر مناطق تهران ، جمعه 18 تیر ، پس از برگزاری آزمون، در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد.

جلسه دانش آموزان برتر مناطق تهران ، جمعه 18 تیر ، پس از برگزاری آزمون، در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار شد.

پیش از شروع جلسه، ابتدا دانش آموزان حاضر در دو گروه دختران و پسران  و نیز در گروهی دیگر به همراه اولیای حاضر در جلسه عکسی به یادگار گرفتند.

آخرین عکس به دانش آموزان برتری تعلق داشت که عکس آن ها به عنوان یکی از 1000 دانش آموز، در ویژه نامه "1000 دانش آموز برتر امسال کانون" منتشر شده است.

تصاویر جلسه برترهای تهران - 18 تیر 95

دانش آموزان دختر برتر در جلسه برترهای آزمون 18 تیر


تصاویر جلسه برترهای تهران - 18 تیر 95

دانش آموزان دختر برتر به همراه اولیاء خود در جلسه برترهای آزمون 18 تیر


تصاویر جلسه برترهای تهران - 18 تیر 95

دانش آموزان پسر برتر در جلسه برترهای آزمون 18 تیرتصاویر جلسه برترهای تهران - 18 تیر 95

دانش آموزان پسر برتر به همراه اولیاء خود در جلسه برترهای آزمون 18 تیرتصاویر جلسه برترهای تهران - 18 تیر 95

دانش آموزان برتری که عکس آن ها به عنوان یکی از 1000 دانش آموز، در ویژه نامه "1000 دانش آموز برتر امسال کانون" منتشر شده است.