مرور کامل مطالب درک عمومی هنر (8)

در دوران جمع بندی و زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور، مرور سریع مطالبی که در طول سال مطالعه کردیم به شدت موردنیاز است؛ مروری نکته‌به‌نکته که یادآوری مطالب گذشته باشد.

مرور کامل مطالب درک عمومی هنر (8)

در دوران جمع بندی و زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور، مرور سریع مطالبی که در طول سال مطالعه کردیم به شدت موردنیاز است؛ مروری نکته‌به‌نکته که یادآوری مطالب گذشته باشد.

من در سال گذشته و چنین روزهایی از نکاتی که در زمان مطالعه‌ی خود آماده کرده‌بودم بهره‌ی فراوانی بردم و توانستم در زمان اندک، چندین بار مطالب درک عمومی هنر را مرور کنم.

درک عمومی هنر با توجه به ضریب بالا برای تمامی زیرگروه ها اهمیت ویژه ای دارد و تمامی داوطلبان باید در برنامه ی خود زمان مشخصی را برای مرور مطالب این درس اختصاص دهند.


اکنون در مطالبی که به صورت روزانه و در 13 شماره منتشر خواهد شد به مرور مطالب درک عمومی هنر خواهیم پرداخت.

در شماره ی هشتم مطالب مربوط به «هنر ایران پیش از تاریخ» و «هنر ایران پیش از اسلام» را مرور خواهیم نمود.


توضیح : در فایل هایی که ضمیمه ی این مطلب هستند، پنج جدول را خواهید دید. این جدول ها با توجه به تقسیم بندی من از مطالب درک عمومی هنر ایجاد شده و به ترتیب می توان آن ها را این گونه نام گذاری نمود :

1- تاثیر و شباهت : شامل نکاتی‌ ست که نشان دهنده ی تاثیرگذاری یک تمدن یا مکتب هنری و یا یک هنرمند بر دیگران است.

2- اولین ها : شامل نکاتی ‌ست که به اولین های تاریخ هنر اشاره می نماید.

3- ترین ها : شامل نکاتی ست که به مهم‌ترین ها، بهترین ها‌، بدترین ها، اوج یک جریان هنری و ... اشاره می نماید.

4- اصطلاحات : شامل نکاتی ست که اصطلاحات و واژگان تخصصی تاریخ هنر را توضیح می دهد.

5- مقایسه : شامل نکاتی ست که به مقایسه ی دو تمدن یا مکتب هنری می پردازد.


امیدوارم که این مطالب بتواند شما را در کسب نتیجه‌ی بهتر یاری‌رسان باشد.سید علیرضا طباطبایی