طلوع و غروب خورشید از ایستگاه فضایی

لحظه طلوع و غروب خورشید از ایستگاه فضایی ۱۶ مرتبه در یک روز قابل مشاهده است.به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم می توانید یکی از شگفت انگیز ترین صحنه های هستی را مشاهده کنید که در آن ۱۶ مرتبه طلوع و غروب خورشید برای فضانوران از ایستگاه فضایی قابل روئیت است.

منبع :