نوروز 96

علی برادران:جمع بندی مجبث تابع درجه دو

در فایل‌های ضمیمه زیر جمع بندی تیپ‌های تابع درجه دو در کنکور‌های اخیر را مشاهده کنیدفایل های ضمیمه
علی هفت برادران

مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی