علی برادران:جمع بندی مجبث تابع درجه دو

در فایل‌های ضمیمه زیر جمع بندی تیپ‌های تابع درجه دو در کنکور‌های اخیر را مشاهده کنیدفایل های ضمیمه
علی هفت برادران