علی برادران:جمع بندی مبحث آنالیز و احتمال در کنکور سراسری

در فایل‌های ضمیمه زیر جمع بندی تست‌های احتمال و آنالیز را در کنکورهای اخیر مشاهده کنیدفایل های ضمیمه
علی هفت برادران

مطالب مرتبط ...