نوروز 96

جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

جلسه همکاران بنیادقلم چیجلسه پایان سه ماهه نخست همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم چی، امروز 13 تیر 1395 برگزار شد.

محور اصلی این جلسه نظم حضور همکاران در طول سه ماهه فصل بهار بود. در انتها از همکارانی که در وظایف خود کارویژه ای ارائه کرده بودند، اقدامات خاص خود را به همکاران دیگر معرفی نمودند. 

کاظم قلم چی، مدیر بنیاد علمی آموزشی قلم چی، از همکاران خواستند برای ارتقای جایگاه فردی و اجتماعی خود تلاش کنند.

در پایان عکس های همکاران در واحدهای مختلف تهیه شد.


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکارانی که در سه ماهه نخست سال حضوری منظم (بدون تاخیر در ورود و تعجیل در خروج) داشته اند.


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکارانی که پیش بینی مرخصی شان، با مرخصی واقعی آن ها تطابق داشته است.


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران بنیاد با کارویژه های تاثیرگذار


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه مالی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد بورسیه


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - رشته تجربی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد حسابداری


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد انفورماتیک


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه مستندسازی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد چاپ و پخش


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد انتشارات چاپ و پخش


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران انتشارات


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد شهرستان ها


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه دبستان


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه هنر و هنرستان


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد خدمات


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد تبلیغات و گرافیک


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران ستادی ساختمان مرکزی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران واحد زرتشت و گروه پیام


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه انسانی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه هفتم و هشتم متوسطه


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه سوم ریاضی و تجربی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه نهم متوسطه


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران مناطق 4 گانه تهران


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه دهم متوسطه


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه عمومی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران گروه آزمون - گروه ریاضی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395همکاران گروه آزمون - گروه ستادی


جلسه همکاران بنیاد قلم چی - 13 تیر 1395

همکاران ثبت نام و انفورماتیک منطقه جنوب تهران