مرور کامل مطالب درک عمومی هنر (4)

در دوران جمع بندی و زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور، مرور سریع مطالبی که در طول سال مطالعه کردیم به شدت موردنیاز است؛ مروری نکته‌به‌نکته که یادآوری مطالب گذشته باشد.در دوران جمع بندی و زمان کوتاه باقی مانده تا کنکور، مرور سریع مطالبی که در طول سال مطالعه کردیم به شدت موردنیاز است؛ مروری نکته‌به‌نکته که یادآوری مطالب گذشته باشد.

من در سال گذشته و چنین روزهایی از نکاتی که در زمان مطالعه‌ی خود آماده کرده‌بودم بهره‌ی فراوانی بردم و توانستم در زمان اندک، چندین بار مطالب درک عمومی هنر را مرور کنم.

درک عمومی هنر با توجه به ضریب بالا برای تمامی زیرگروه ها اهمیت ویژه ای دارد و تمامی داوطلبان باید در برنامه ی خود زمان مشخصی را برای مرور مطالب این درس اختصاص دهند.


اکنون در مطالبی که به صورت روزانه و در 13 شماره منتشر خواهد شد به مرور مطالب درک عمومی هنر خواهیم پرداخت.

در شماره ی چهارم مطالب مربوط به «هنر پیشاکلمبی» و «هنر یونان» را مرور خواهیم نمود.


توضیح : در فایل هایی که ضمیمه ی این مطلب هستند، پنج جدول را خواهید دید. این جدول ها با توجه به تقسیم بندی من از مطالب درک عمومی هنر ایجاد شده و به ترتیب می توان آن ها را این گونه نام گذاری نمود :

1- تاثیر و شباهت : شامل نکاتی‌ ست که نشان دهنده ی تاثیرگذاری یک تمدن یا مکتب هنری و یا یک هنرمند بر دیگران است.

2- اولین ها : شامل نکاتی ‌ست که به اولین های تاریخ هنر اشاره می نماید.

3- ترین ها : شامل نکاتی ست که به مهم‌ترین ها، بهترین ها‌، بدترین ها، اوج یک جریان هنری و ... اشاره می نماید.

4- اصطلاحات : شامل نکاتی ست که اصطلاحات و واژگان تخصصی تاریخ هنر را توضیح می دهد.

5- مقایسه : شامل نکاتی ست که به مقایسه ی دو تمدن یا مکتب هنری می پردازد.


امیدوارم که این مطالب بتواند شما را در کسب نتیجه‌ی بهتر یاری‌رسان باشد.

فایل های ضمیمه
سید علیرضا طباطبایی