حرکات آکروباتیک سنجاب

حرکات آکروباتیک سنجاب که حفظ تعادل منحصربه فرد خود بین دو بوته گل غذای خود را برمی دارد.
سنجاب آکروبات باز

حرکات آکروباتیک سنجاب که حفظ تعادل منحصربه فرد خود بین دو بوته گل غذای خود را برمی دارد.


 حرکات آکروباتیک سنجاب!+تصاویر

حرکات آکروباتیک سنجاب!+تصاویر