نوروز 96

Identifying People By Occupation

شناسایی افراد به وسیله شغل61. Who are you?

62. I’m a student.

63. Who is that over there?

64. He’s a student too.

65. Is that lady a student?

66. No, she isn’t.

67. Those men aren’t students, either.

68. Am I your teacher?

69. Yes, you are.

70. That man is a teacher, isn’t he?

71. Yes, he is.

72. Who are those people?

73. Maybe they’re farmers.

74. Aren’t they students?

75. I really don’t know.

ترکیب یونی - فرمول نویسی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی