کتاب آبی از نگاه محمدقوام(رتبه 13کشوری کنکور تجربی 95)

کتا ب‌های آبی تعداد تست کافی برای پوشش تمام مطالب کتاب را دارد. .مجموعه کتاب‌های آبی بهترین گزینه برای تسلط اولیه است چون غالب سوالات کنکور، تست‌های ده سال اخیر استکتاب آبی از نگاه محمدقوام(رتبه 13کشوری کنکور تجربی 95)