تجهیز کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 منطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 منطقه 2 تهرانبنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 را در منطقه 2 تهران تجهیز  نمود .

خانم صفاییان ، مدیر دبیرستان می گوید این مرکز در سال 1367 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 650 دانش آموز دختر را در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی 20 قفسه کتابخانه ،13 میز مطالعه و 52 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 105/080/000 ریال (10میلیون و 508 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 488 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 منطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 منطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 منطقه 2 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان فرزانگان 7 منطقه 2 تهران