هوشمندسازی دبیرستان تربیت در شهرستان قروه در جزین

هوشمندسازی دبیرستان تربیت در شهرستان قروه در جزینبنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان تربیت در شهرستان قروه در جزین از توابع استان همدان را هوشمندسازی نمود.

خانم حیدری، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی درسال  1377 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 147 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک  پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 59/000/000 ریال (5میلیون و 900 هزارتومان) می باشد که باشد که مبلغ 48/000/000 ریال (4 میلیون و 800هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 11/000/000 ریال (1میلیون و 100هزار تومان) از سوی خانم تاری وردی نماینده بنیاد درشهرستان رزن پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 487 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان تربیت در شهرستان قروه در جزین

هوشمندسازی دبیرستان تربیت در شهرستان قروه در جزین