جمع‌بندی زیست‌شناسی سال سوم- تولیدمثل گیاهان

برای آمادگی شما عزیزان، نکته‌های مهم این مبحث در مطلب زیر جمع‌آوری شده است:

جمع‌بندی زیست‌شناسی سال سوم- تولیدمثل گیاهان

براي آمادگي شما عزيزان، نکته‌هاي مهم اين مبحث در مطلب زير جمع‌آوري شده است:

 • گياهان از تغيير جلبك‌هاي سبز پرسلولي به وجود آمده‌اند.

 • گياهان بدون دانه به دو دسته تقسيم مي‌شوند: گياهان بدون آوند (خزه‌گيان) و گياهان آونددار (سرخس‌ها)

 • بخش اصلي گياه در خزه‌گيان، گامتوفيت است.

 • در خزه‌گيان آنتريدي با تقسيم ميتوز، آنتروزوئيد را مي‌سازد.

 • در خزه‌گيان آركگن با تقسيم ميتوز، تخم‌زا را مي‌سازد.

 • آنتروزوئيد تاژك‌دار در لقاح با سلول تخم‌زا، سلول تخم را توليد مي‌كند.

 • اسپوروفيت خزه‌ي بالغ از دو بخش تشكيل شده است: هاگدان (كه با تقسيم ميوز هاگ توليد مي‌كند) و تار.

 • در خزه‌گيان تشكيل گامت با ميتوز و تشكيل هاگ با ميوز انجام مي‌گيرد.

 • در سرخس بخش اصلي گياه اسپوروفيت بالغ است.

 • گامتوفيت سرخس پروتال نام دارد كه حاوي آنتريدي و آركگن است.

 • در سرخس با تقسيم ميتوز در آنتريدي آنتروزوئيد و در آركگن تخم‌زا تشكيل مي‌شود.

 • پروتال در نتيجه‌ي انجام تقسيم ميتوز در هاگ و رويش آن به‌وجود مي‌آيد.

 • آنتريدي و آركگن در سطح زير پروتال سرخس به وجود مي‌آيند.

 • سرخس داراي ريزوم و برگ‌شاخه و فاقد ساقه‌هاي هوايي مي‌باشد.

 • در خزه‌ها و سرخس‌ها گامتوفيت فتوسنتزكننده (غير وابسته به اسپوروفيت) است.

 • اسپوروفيت خزه وابسته به گامتوفيت آن است.

 • اسپوروفيت جوان سرخس وابسته به گامتوفيت (پروتال) و اسپوروفيت بالغ آن مستقل است.

 • در گياهان دانه‌دار، گامتوفيت بسيار كوچك و ميكروسكوپي است. اسپوروفيت بخش اصلي گياه است و مي‌تواند بسيار بزرگ باشد.

 • در درخت كاج، دانه‌ي گرده‌ي نارس دو بار تقسيم ميتوز انجام مي‌دهد و در مجموع چهار دانه  گرده‌ي رسيده را مي‌سازد. (دو سلول پروتال، يك سلول زايشي و يك سلول رويشي)

 • سلول اوليه، از دانه‌ي گرده‌ي نارس تا تشكيل آنتروزوئيد 3بار تقسيم ميتوز انجام مي‌دهد.

 • لقاح دانه‌ي گرده‌ي رسيده و تخم‌زا درون آركگن توليد تخم و سپس رويان را مي‌نمايد.

 • در دانه‌ي كاج رويان n2 كروموزومي، آندوسپرم n كروموزومي و پوسته n2 كروموزومي هستند.

 • در دانه‌ي كاج اسپوروفيت و گامتوفيت در كنار هم قرار دارند.

 • گامتوفيت‌هاي نهان‌دانگان در گل‌ها تمايز پيدا مي‌كنند.

 • در نهان‌دانگان از دانه‌ي گرده‌ي نارس تا تشكيل آنتروزوئيد 2 بار تقسيم ميتوز انجام مي‌شود.

 • زنبورها ابتدا گل‌ها را بوي آن‌ها و سپس از طريق رنگ و شكل شناسايي مي‌كنند.

 • حشره‌هايي كه در شب تغذيه مي‌كنند از گل‌هاي سفيدرنگ و داراي رايحه‌ي قوي تغذيه مي‌كنند.

 • در نهان‌دانگان يك سلول هاپلوييد (هاگ ماده)، با تقسيم و رشد توليد بخشي چند سلولي به نام كيسه‌ي روياني را مي‌كند.

 • در وسط كيسه‌ي روياني يك سلول با دو هسته‌ي هاپلوئيدي و در قطب مجاور سفت سلول تخم‌زا قرار دارد.

 • كيسه‌ي روياني يا گامتوفيت ماده درون بافت خورش به وجود مي‌آيد.

 • هاگدان، همتاي كيسه‌ي گرده و تخمك است چون در هر سه با تقسيم ميوز هاگ توليد مي‌شود.

 • همتاي گامتوفيت ماده‌ي خزه، پروتال در سرخس، آندوسپرم در كاج و كيسه‌ي روياني در گياه گلدار است.

 • همتاي گامتوفيت نر خزه، پروتال در سرخس و دانه‌ي گرده‌ي رسيده در گياهان دانه‌دار است.

 • همتاي آنتريدي لوله‌ي گرده است چون در هر دو آنتروزوئيد توليد مي‌شود.

 • اندوخته‌ي دانه در بازدانگان آندوسپرم نام دارد كه قبل از لقاح تخم ديلوئيد به وجود مي‌آيد

 • لپه‌ها، برگ‌‌هاي تغيير شكل يافته‌اي هستند كه بخشي از رويان گياه را تشكيل مي‌د‌هند. در دانه‌ي بدون آلبومن، لپه ذخيره‌ي مواد غذايي را به عهده دارد و در دانه‌هاي آلبومن‌دار‌،لپه نقش انتقال مواد غذايي به رويان را دارد.

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب