کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

درفایل پیوست آزمون مطابق با کنکور درس زیست ضمیمه شده است.

این آزمون را در زمان مصوب کنکور از خود بگیرید.

 پاسخ تشریحی را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید. فایل های ضمیمه